DragonQuest mud
Unknown-themed MUD (Multi-User Dungeon) that closed in 2022.
Address:

Db Size:
(Unknown)

Players Connected:
(N/A)

Maximum Connected:
4 (final 30 days)
Status:
DOWN (58 days)

Version:
Unknown

Average Connected:
1 (final 30 days)

Minimum Connected:
1 (final 30 days)
Connection Screen

  +                           *          __    __    __  . __    __ *  __    __
             *          .       .       |  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|  |
                     +               *  |___.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__
       +          *                .     \|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
                          *               |_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
   ----------o         o----------        |__|__/                         \,__|_
   `---.__ ^* \   __  / *^___,---'   +    |_|__|       δïçФÇàμûùμüθÖMUD       |_|__
         }_/|  \_/  \/ |\_{   *           |__|_|                           |__|_
   *     /^| ^,V  \ \_|^{ ^               |_|__| * μμêÅτëêμ¥â: θ¢¬θúÄ@mud.ren  |_|__
            }__\  /(- -){  .        +     |__|_|                           |__|_
         +     w,,w \..'       .          |_|__| * μμêÅQQτñ∩╝Ü285533476     |_|__
      *       `*||*' | \-.___     *       |__|_| * δ«ÿμûτæτ½Ö∩╝Üdq.mud.ren    |__|_
          *     {(    \^ \__ '---_    +   |_|__|___________________________|_|__
   +             \\    \    )___  ~-.     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
                  ))   (  (     '-  \__   |_|__|_|__|__|__|__|__|__|___|_)\_|/~)
  _______________/^,\_(   \; DragonQuest \/~\__|___|__|_/\|____|__|_,.-~
  _|__|__|__|__|_\/\/|_(_ \   ,   DQMUD      '---` -_|_) `~(_|,.-~       .-
  |_./ \,_|__|_/---\|__|_\/_  :   ~-._         .___                       .___
  __|   ||__|_/:::::\_|_|__(_   :            __| _/______ _____  __ __  __| _/
  |_|___|__|_|:::::::|_|__|__\  :           / __ |/ ____//     \|  |  \/ __ | 
  _|__|__|___|:::::o:|__|__|__\ /\_.       / /_/ < <_|  |  Y Y  \  |  / /_/ | 
  |__|__|_|__|:::::!:|_|__|__|_^_|_(  `~-  \____ |\__   |__|_|  /____/\____ | 
  |_|__|___|_|:::::::|__/~~~\__|___/            \/   |__|     \/           \/ 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\/\_____________ __ ________ ____________<~~~
    DQMUDΣ╜┐τö¿MUDCOREμíåμ₧╢δ╝ÇδÅæ        μÄ¿ФìÉΣ╜┐τö¿ mudlet μêû tintin++ δ«óμê╖τ½»Ф┐¢Фíîμ╕╕μêÅ

* Ф»╖τÖ╗δ╜òμ╕╕μêÅδÉÄФ╛ôδàÑΓÇ£help tutorialΓÇ¥μƒÑτ£ïμ╕╕μêÅμîçδìù^_^

^_^!Ф»╖Ф╛ôδàÑΣ╜áτÜäτÖ╗δ╜òID:
Average Players Connected By Week
Average Players Connected By Season