Obsidian Reverie: Ascendency
World of Darkness-themed MUSH (Multi-User Shared Hallucination).
Ranked 293rd of 785 worlds statistically.
Ranked 11th of 21 worlds in the World of Darkness genre statistically.
Address:

Db Size:
(Unknown)

Players Connected:
3 (16 minutes ago)

Maximum Connected:
6 (last 30 days)
Status:
UP

Version:
AresMUSH

Average Connected:
3 (last 30 days) ▼25%

Minimum Connected:
1 (last 30 days)
Connection Screen
                                                                        ..                                                                            
                                                      .         ....',;:::;;,,''..................                                                    
                                                 ...     .......',;:cloddolllc::;;;,,,,,,'.............                                               
                                             ....      ...'',,;::clloodddddddddlc:::::clc:;;,,''..........                                            
                                         .....     .....';loddxxxxkkkOOOO00000Okxddddddddolcc::;;,,'........                                          
                                      ....      .....';coxO0000000KKKXXNNNNNNNNXKKKKXXXXKK0Okxdolc:;;;:;'......                                       
                                    ....     .....';:codxxkOKKXXXXNNNNWWWWWWWNNNNNNWWWWWWWWWWNXK0Oxocc::::,.....                                      
                                  ...     ....',;;:ccclodkOKXXXXXXXXXXNNNNNNNXXXXXXNNWWWWWWWMMMMWWNKOxoc:;;;,'.....                                   
                                ...    ...'',,;;::cccodxkkO000KKXXXXKKKKKKKKKKXXXXXXXXNNNNNNNWWWMMMWWNKOxoc;;;,,'....                                 
                              ...    ..',,,,,;:cllodddxkkkO00OO0000OOOkkkkkkOOO000OO00KKXXXNNNNWWWWWWWWNX0kdc:;;;;,..
.                                
                            ....  ..',;;,,,;:cloxxxkO0OOkxdxxxdddxkxddodddxxkOkxkkxxxxkkOO0KXNNNNNNNNNWWWNXKOxollc
:;'...                              
                           ...  ..;::;;;;:cldxxkO00O0OxxdooololllodddooolldxxxxddxdodxxxxkOO0KKKXXNNNNXNNNNNXK0k
docc:;'..                             
                          ..   .':cc;;:cldkOO00000OxkOkxkxoollccc::c::colclolll:::::::cldxkO00000KKXXNNXKKXWWNX
KOkdlcc:;'..                           
                        ...   .,::;;;lxk0KKKKXK0OOOkkxxxxxolc;,,;:ldxkOK0OOOOOOxdodoc:::c:codxO000O0KKKKKKXXNN
NNXKOkdllcc;..                          
                       ...  ..,;;,,:lx0XXXXXXKKKKKOxddolol::llcclx0KK00000OOOOOkxxkxollllcccccccoxkOOOOO0KKX
KKXNNNX0Oxdllc;'..                        
                      ..   .';:;,,:lx0KXXXXKXXXK0Okxdxolodolodxoodxxddooooodddoooooollodollccc:;;cloxxxdxkO
0KXKKXNNXK0kxolc:,..                       
                     ..  ..,;;,,;cok0KXXXXKXXK0OkxkkO00Okkkkxddocc:::cooodxxxkxddoolllc:ccclollllc;,;lddo
oodk0KK0KXNNX0Oxdlc;;'.                      
                    ......;c:,,:oxOKXXXXXKKK0OxoodOXNXKK0OkxdolclloodxkOkkxxxkxxkkkkkOxdollcccoxkdcc
:;,:ol:coxO0000XNNX0kxdl:;;;'.                    
                   ......,::;;:ok0XNNNXKKKK0kxdlodkOKXXK0Oxddxxxkkxxxxxxolcccc::::::clxOkOkdolllodx
o:,;c::llcoddkOkOKNNXOkkxo:;:c,.                   
                   .....'::;:cdk0XWWNXKKKKKKklldkkxxO0K0OOOOkkdolllodxxkkxdddooolc:;,;::clodxkolc;:
oxdl;';lddlccodxkO0XX0kkkxl::od;. .                
                  ...''',;;;cdOKNWWNXKKXXX0kxxoccoxxxxxxkO0kdl::codollcll:;;;;;::clodoc;'..';lodl;
:clllcllccooc:clx00k0XX0kxxdl:cdo'  .               
                  ..;;,,;;;:dOKNWWWNXXNNN0kxxkkxooooooxO0Odlloddoc,................,:cclc,'...':lo
c;;lxxl;:cldoc,;lk0Ok0XXOxxxdl:cl:. .               
                 ..;l:,,;,;lx0XWWWNXXNWNKkdollodddlloxKX0xooxxl,..        .       .....':ll;'...':ooc;codoolcooc'';lOKOOXNKOxxxdc;::.  .              
                 .,dd:;;,;cdOXNWWNXXNWWN0xxxolcll:;lxKX0kkkxl,..                        ..;lo:,,'';llc:coxxdolll:'':dOOOXNX0kxxdl;,,.  .              
                 .:oc:;,,:dOKXNNNXKXWWN0kkxxxdlc,.;dKKOxkkd:'.                           ..,okdcc;,;:clloxkxdlcc:'.,cxkkOKX0kdddo:,'..                
                 .,:,''',:d0KXXNNK0XNNXOxdoooll;.'l00kdxxo;.......                        ..'lkOdl:'':llcldddlc:;'..:dOOxk0Oxddxdl,...                
                 .''....';lk0KXXXOOKNXOdooolc:;'.ckOdlxko,.......                         ...,dK0dc,.':c::coool:;,',cdkkxxkOxooddl;...                
                 ........;lxO0KK0kkKXKOxdlcc:;..,xkl::dx:'.';;...                       .....':kKx:'..'::,',;;;'';;:ldxkkkkOkdlool;...                
                 ........;lxO00KOxx0X0kdlcc:;;''lko,':xd;.'co:......                     .....'cOk:'...;:,,::cc:;::;cxOOOkkOOxoool;...                
                  .    ..;cd0K00kddOOxol:;;,''',dOl''ckd;';xd,.....                      .'....;kOc'...;:;,;;::;,,:;;lk0Oxxkkxlloo:'..                
                        .':d00OOkookkoc;,''...';dkl,'o0kc,;dl.....                  .....,l;.'.;dk:....',.....'...,,:d0X0kxkkdllol:'.                 
                       ..';oO0kxxllxxoc;,,,...':dkl;:kKOc,';,..                     .....cx:.'.,lo,....',,',,,;,,,,,;dKX0kkkkdccll:'.                 
                        .';cxOxdxlcodl:;''''..,cdko::d0kc'....                     .....'lo,..';ol. .'.','........';ckXN0kkOkoccll;..                 
                        ..,:dkddOxccol:;;;c:,',lxko:;:xkc'.....                    .....,:,..',cd:..';,.',;;,,,,'',cxKWN0xkkdlccll;.                  
                         .':odddkOlcol;,;:cc;'';oxxc;:lko,.....                       ..''...,lxd;.,:;...';,.....',cONWXOkOxlccldo,.                  
                         .':lddlldo::lc;;;;::'.'cxOdccldkl'..  .                     ......';lkOo:col;'.''....'..':dKWNKO0KOoccoko..                  
                       ...;lxkxocodc;:l;',;ldc,.,okOxlloxko,..                     ......';lk00kdxkd;''';;'.....':d0WWXOx00koccdkc..                  
                      ....,lxOxo:;cl:;llccc:::,'';okOOxddxxdc'.                   ......,lk00OkkO0kl:;;'....,,,,:oOXWXOdodoc:::oc..   ..              
                     ......,:olc:,;c:;:cc;,;;:c,..,lkKX0xolodxo;..... ..........  ....,cx00kdodxxdolccc:''...,:lokXNXOocl:,,,;::'.    .               
                         ...',::;;',,;:clc,.',,'...,lxOOkdllloxkkdlc;,............';coxOOkdolclccccol:;;,
';;'':okKX0xl:::;''',;'.    .                
                            ..',,;,',:::loc'.','';,.':oodolc:cclxKXXXKOxdolllloodxxxxdoc:c::::::clddl;,'',;;
;:ldO0kdc,;;,'.'','.    ..                
                               .',;,..,;cllc;,;:;,'...,colll::ccoddkOOOOkxxkkkkxdoc:;;;,,,';:ldxxdoll:;;;,;;:lo
xkd:,'''....'''.     .                 
                               ....''..,;:::cldl;;;;;:,';colll:;:ccclloll::::::;;::;',;,;:coxkOOkxxddodlc:;;:lo
l:;,'''........                        
                               ..........'',;:cooc::lc;;::;;loooollc;;;::c::::::clcc::ooxkkkkkxxkO0K0kdoolc::::
c,.',''.......                         
                              ............'::,,;colccllllc;;::odddxdooodddoodddxdkxdxdxkxodxddxO0KXNKOdc:cc:;'
..';;'........                          
                               ..  ...'.....',;;;,;:clccccllcodlclddooxOkxxxkkxkxkOddocdxlldxkOOOO00kxoc:;:;;;;:l:'
.......                            
                                ......,;;;''..',:c,,,;,,;:cllddooxkxxxO0OkkkO0OOOOKkdxookOdoolooooolccc:;',;:dOk
o:'......                             
                                 .....',lxxl'..';:;cc'..',,:cloooddxk0KKKKKKXXXKK0Oxoolcllc;::col::,'';c:'';lddo:
'......                              
                                  .';,',cool:'.....;:,cc;;;,',::;;:ccllodooldxolloc:;;;,,,;;;::;,,,,,..'',;::,'...
.'......                            
                                   .,cl:;,;;''........';;lc,',,.'',,,,,:;;,,;;,';;,;;;::;,'''..''......'',,''......
'......                            
                                   ..,:loc,.......... ..,,,,:l;';c;..,::,,;:;,'.,,,,;;,'..',........................'''.                              
                                   .....,cc;....... ........,,.'',::'.;:'':o:'.'..,,,;;,''''.............   .....';;,..                               
                                     ......,,'.....  .........',,.',......''...........,:lc;;','.  ..       ...,coc,.                                 
                                       .','.................,:oxxl;'........    .....',cdxdc,'..          ...';cc,.                                   
                                        ..;cl:'.......     ..';ll;,'...................,,,'...           ...','.                                      
                                           .;::;'....     ......... .  .     ....       .....          ......                                         
                                              ........      .....                         ...        ....                                             
                                                             ...                                             

Welcome to Obsidian Reverie: Ascendency, a 2e Chronicles of Darkness game set in a Cyberpunk world. Please see our wiki (https://obsidianreverie.com) for more details.                       
%% Welcome to AresMUSH version 0.105! http://www.aresmush.com
%% Type 'help' to learn how to play.  Type 'tour' to connect to a guest character to explore.
Description
A Cyberpunk World of Darkness game based of the Ascendancy Shard in VtR: Guide to the Night and takes some inspirations from Mirrors: Bleeding Edge and other Cyberpunk games/media
- Ares Central (2024)

Average Players Connected By Hour
Average Players Connected By Week
Average Players Connected By Day
Average Players Connected By Season